Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP

Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek przez firmę Faspol Sp. z o.o. innowacyjnego zbiornika procesowego 

Umowa o dofinansowanie Projektu numer RPLD.02.03.01-10-0002/16-00

Opis projektu

Celem projektu jest drożenie wyników prac B+R frimy Faspol Sp. z o.o., w efekcie których opracowano nowy, innowacyjny produkt - zbiornik procesowy.

Całkowita wartość projektu wynosi: 6.635.850,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE (EFRR): 2.913.300,00 zł