Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP

Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek przez firmę Faspol Sp. z o.o. innowacyjnego zbiornika procesowego 

Umowa o dofinansowanie Projektu numer RPLD.02.03.01-10-0002/16-00

Opis projektu

Celem projektu jest drożenie wyników prac B+R frimy Faspol Sp. z o.o., w efekcie których opracowano nowy, innowacyjny produkt - zbiornik procesowy.

Całkowita wartość projektu wynosi: 6.635.850,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE (EFRR): 2.913.300,00 zł

Nazwa Beneficjenta: FASPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Partner Projektu: Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej

Tytuł projektu: Jednomodułowa mobilna instalacja do wytwarzania i przerobu furfuralu w miejscu generowania bioodpadów 

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej, mobilnej instalacji do produkcji i przerobu furfuralu z biomasy odpadowej. Poza pozyskaniem z odpadów pochodzenia biologicznego cennych substancji chemicznych o potencjalnie szerokim zastosowaniu, tzn. samego furfuralu oraz jego dalszej katalitycznej redukcji do postaci alkoholu tetrahydrofurfurylowego, projekt zakłada prace nad zagospodarowaniem stałej frakcji pozostałej po procesie - tzw. karbonizatu - która może być z powodzeniem wykorzystana w celach energetycznych lub jako surowiec do produkcji węgla aktywnego.

Planowane efekty

Efektem projektu będzie maksymalizacja zagospodarowania odpadów m.in z produkcji rolno-spożywczej

Całkowita wartość projektu: 6.184.729,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3.912.712,50 zł